Вхід на сайт

Час

Пошук

Календар

Опитування

Хто ви?
Всього відповідей: 174

Друзі сайту

talschool-music Від свята до свята! http://percha-shodunka.ucoz.ru/ "Весела Абетка" — Для дітей України
Презентації для дітей
 З думкою про учня...
Cеть учителей начальных классов
Nachalka.com - сайт для детей, родителей, учителей начальной школы. http://pustunchik.ua

Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS


Стрельник Олена Анатоліївна
Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід
Різне


Перші в світі окуляри
Перші в світі оку­ля­ри, су­дя­чи з усьо­го, з'яви­ли­ся в Італії в XIII столітті. Пе­ред­ба­чу­ва­ний рік ви­на­хо­ду — 1285. 23 лю­то­го 1305 ро­ку у флоренції брат-домініканець Джор­да­но да Рівалто зга­ду­вав в проповіді: «Не прой­ш­ло і 20 років з тих пір, як бу­ло відкрито мис­тец­т­во ви­го­тов­лен­ня окулярів, по­кли­ка­них поліпшити зір. Це од­не з найк­ра­щих і необхідніших мис­тец­тв в світі. Як ма­ло ча­су прой­ш­ло з тих пір, як бу­ло ви­най­де­но но­ве, ніколи не існуюче мис­тец­т­во. Я ба­чив лю­ди­ну, що впер­ше ство­ри­ла оку­ля­ри, і я роз­мов­ляв з нею.»
Пер­ше зоб­ра­жен­ня окулярів міститься на фресці церк­ви Тревізо (Італія), зробленої в 1352 р. чен­цем Том­ма­зо та Мо­де­на.
Пер­ша спро­ба ви­зна­чи­ти ав­тор­ст­во ви­на­хо­ду зроб­ле­на Кар­лом Ро­бер­то Даті (1619—1676) з флоренції за до­по­мо­гою Фран­чесь­ко Реді в роботі «Оку­ля­ри, чи є во­ни ви­на­хо­дом ста­ро­ви­ни чи ні?», що при­пи­сав винахід Алес­сан­дро Спіну, ченцеві і уче­но­му з Пізи. При цьо­му пе­ред­ба­ча­ло­ся, що навіть як­що оку­ля­ри бу­ли винайдені раніше невідомим май­ст­ром, то оскільки Спін самостійно і ли­ше по за­галь­но­му опи­су відтворив ме­тод ви­го­тов­лен­ня окулярів, сла­ва винахідника по пра­ву на­ле­жить йо­му.
Існує та­кож версія про ки­тайсь­ке по­ход­жен­ня окулярів, за­сно­ва­на на книзі 1240 ро­ку «Роз'яс­нен­ня за­гад­ко­вих ре­чей», де го­во­рить­ся: «Ко­ли старі лю­ди відчувають за­па­мо­ро­чен­ня і їх зір псується, во­ни на­дя­га­ють на очі аї-таї і здатні зо­се­ре­дить­ся, оскільки кон­ту­ри букв на­бу­ва­ють чіткості.»
Про­те пізніші дослідження по­ка­за­ли, що ця ци­та­та бу­ла встав­ле­на в XV столітті.
До XVI століття ко­рис­ту­ва­ли­ся оку­ля­ра­ми тільки далекозорі, потім з'яви­ли­ся оку­ля­ри з увігнутими стек­ла­ми для ко­рот­ко­зо­рих. Мінялася та­кож фор­ма і ма­не­ра но­си­ти оку­ля­ри.
У XVII столітті оку­ля­ра­ми ко­рис­ту­вав­ся цар Олексій Ми­хай­ло­вич, во­ни бу­ли в срібній оправі з лінзами з діоптріями.
Існують спеціальні ви­ди окулярів:
Захисні оку­ля­ри:
-Сонцезахисні оку­ля­ри (перші сонцезахисні оку­ля­ри ви­ко­рис­то­ву­ва­ли­ся жи­те­ля­ми Крайньої Півночі і бу­ли шмат­ка­ми деревної ко­ри і іншими матеріалами (зок­ре­ма кісток) з вузь­ки­ми щілинами для очей)
-Кольорові оку­ля­ри (Кольорові стек­ла слу­жать для за­хис­ту очей від ду­же яс­кра­во­го світла)
-Оку­ля­ри з плас­ти­ко­ви­ми лінзами (Пластикові кольорові лінзи зручніше скля­них і безпечніше за них. Такі оку­ля­ри сон­це­за­хис­ни­ми на­зи­ва­ти не мож­на.)
Дзеркальні оку­ля­ри:
-Оку­ля­ри для водіїв (Спеціальні оку­ля­ри для ке­ру­ван­ня автомобілем. Їх за­сто­су­ван­ня дозволяє підвищити ком­форт водія в умо­вах поганої видимості. Ви­пус­ка­ють жовті і коричневі оку­ля­ри)
-Перфоровані. Дірчасті оку­ля­ри з темної пласт­ма­си (ви­я­ви­лось, що та­ко­го ти­пу дірчасті оку­ля­ри мо­жуть бу­ти застосовані і для корекції короткозорості. У цих окулярів є недолік — їх не мож­на но­си­ти постійно, оскільки це мо­же погіршити бінокулярність зо­ру.)

Історія терезів

 Весы - один из древнейших приборов, изобретенных человеком. Первое упоминание о весах относится ко 2 тысячелетию до нашей эры. Весы в виде равноплечего коромысла с подвешенными чашками использовались в Древнем Вавилоне и Египте. Позднее появились неравноплечие весы с передвижной гирей. И в IV столетии до нашей эры Аристотель вывел их теорию - правило моментов сил.

В XII веке арабский ученый аль-Хазини описал сверхточные (для того времени) весы с чашками, погрешность которых не превышала 0,1%. Они применялись для определения плотности различных веществ и позволяли распознавать сплавы, выявлять фальшивые монеты и отличать драгоценные камни от фальшивых. В 1586 году Галилей сконструировал специальные гидростатические весы для определения плотности тел.


На загробном суде Осириса на одну чашу весов клали сердце покойного, на другую - статуэтку богини истины и порядка Маат. Или ее атрибут - страусовое перо

И с самого момента изобретения весов людей стал волновать вопрос его точности. Даже в Библии сказано: "Неверные весы - мерзость перед Господом, но правильный вес угоден ему". Возможно поэтому первые образцы мер и весов хранились в церквях и монастырях, а первыми "поверителями" были церковные служители.


«Коромысленные весы» с чашечками сверху изобрел французский математик Жиль де Роберваль в 1669 году

В 996 году князь Владимир повелел ввести единые меры веса, а в Указе князя Всеволода ( XII век) впервые была упомянута ежегодная поверка весов. А в 1723 году Петр I издает Указ о том, чтобы муку, крупу, солод и толокно продавать на вес, а не на меру, и в "заорленные весы", то есть поверенные и клейменные, " а ежели у кого явится фальшивая мера и весы, оный будет жестоко оштрафован". В 1841 году по инициативе министра финансов России на территории Петропавловской крепости построили "особое несгораемое здание" - Депо образцовых мер и весов. Туда торговцы обязаны были приносить на поверку свои измерительные приборы. Далее по инициативе Менделеева в России была организована Главная палата мер и весов. А Декрет 1918 года "О введении международной метрической десятичной системы мер и весов" говорит: "Принять за основу единицы веса - килограмм".


Римский безмен - простейшие рычажные весы

В бывшей Палате мер и весов в Петербурге (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии Госстандарта) находится уникальный Менделеевский комплекс, отражающий историю развития различных областей измерений. Здесь собраны уникальные старинные образцовые меры, весы и другие измерительные приборы, рассказывающие об истории измерений в России и других странах. Российские фунты и золотники, ведра и четверики, аршины и сажени, а также всевозможные фунты и футы, пинты и галлоны - эти эталоны лишь малая толика обширной экспозиции. Большое внимание уделено метрологической деятельности Дмитрия Ивановича Менделеева, который с 1892 года до конца жизни возглавлял Главную палату мер и весов. Особое место занимают первые эталоны России 1835 года и эталоны, созданные к началу минувшего века под руководством Менделеева. Богата коллекция весов ведущих фирм мира - "Эртлинг", "Рупрехт", "Неметц", выполненных по заказу Менделеева на основе разработанной им физической теории весов.

Источник mirvesov.com Фото istorya.ru


Copyright MyCorp © 2019